MOJ UPRAVNIK.

GRADBENIŠTVO IN RAZVOJ

GRADBENIŠTVO IN RAZVOJ
V DOM KOPER.

Gradbeništvo in podjetje DOM KOPER d.o.o se vse od ustanovitve dalje ukvarja z gradnjami in prenovami, skrbi za vzdrževanje stanovanjskega in poslovnega fonda v upravljanju podjetja in na tem področju izvaja investicijski in izvajalski inženiring. Izhajajoč iz tradicije se družba aktivno vključuje v različne sisteme stanovanjske oskrbe.

V področje delovanja enote gradbeništvo sodi izvajanje gradbenih projektov skladno z veljavno zakonodajo na področju graditve objektov vse od zasnov , izvajanja gradbenih projektov, do predaje objektov in vzdrževanja.

V okviru investicijskih in izvajalskih inženiringov opravljamo predvsem naslednje naloge:

V obdobju pripravljalnih del:
• svetovanje investitorjem
• sodelovanje pri izdelavi projektnih nalog
• sodelovanje z izdelovalci idejnih zasnov in uskladitev projektov
• sodelovanje s projektantom PGD in PZI dokumentacije
• sodelovanje pri postopkih za pridobitev gradbenih dovoljenj
• izvedba razpisov, analize ponudb, izbor najugodnejših izvajalcev, sklepanje pogodb

V obdobju gradnje – nadzor nad gradnjo:
• uvedba izvajalcev v delo
• koordinacija del, spremljanje aktivnosti po sprejetem terminskem planu
• nadzor nad kvaliteto izvedenih del
• skrb, da se gradnja izvaja v skladu s tehnično dokumentacijo in pogodbo
• redni pregled opravljenih del in potrditev gradbenih dnevnikov
• kontrola in potrditev finančne dokumentacije, gradbenih knjig in obračunskih situacij
• finančna in pravna opravila povezana z gradnjo objekta
• spremljanje izvedenih del, naročilo in potrditev projekta izvedenih del
• naročilo elaborata za vpis objekta in izvedba postopka vpisa v zemljiško knjigo
• organizacija predaje zgrajenega objekta soinvestitorju
• izdelava in potrditev končnega obračuna
• izvedba postopka pridobitve uporabnega dovoljenja
• organizacijo tehničnega pregleda in odpravo napak po tehničnem pregledu
• spremljanje objekta v garancijski dobi in organizacijo odprave morebitnih napak

PRISOJE 5
STOPITE V STIK Z NAMI
KONTAKTIRAJTE NAS.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas preko naše e-pošte ali spletnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili.

Gradbeništvo in razvoj
+386 5 61 110 00